پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | در 7 روز ثبت نام مجلس اتفاقات بسیاری رخ داد؛ یکی از این اتفاقات که در مرکز حوزه انتخابیه چناران و بینالود رقم خود،...