کلام تازه - نگار دائمی

عضو هیئت موسس کانون‌محبت‌چناران: اگر قرار بود به سازمان‌های مردم‌نهاد اعتبار داده نشود پس چرا ایجاد شدند؟

کلام تازه - نگار دائمی | عضو هیئت موسس کانون محبت چناران گفت: اگر قرار بود به سازمان‌های مردم‌نهاد اعتبار داده نشود پس چرا ایجاد شدند؟! اساسا برای همین ایجاد...