کمیسیون

راهنمای جامع فساد

راهنمای جامع فساد

پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه| اگر فساد را به معنی سوءاستفاده از قدرت عمومی برای منافع خصوصی تلقی کنیم، می‌توان نگاهی وسیع‌تر به فساد داشت؛ فسادی که در همه ابعاد کم...

06:14