کلام نیوز| در این جلسه مهندس اکبریان، مدیرعامل سازمان عمران و توسعه رضوی نماینده معین اقتصادی شهرچناران و بخش مرکزی نیز به نمایندگی از آستان‌قدس‌رضوی حضور داشت. در آغاز حجت...