کلام نیوز؛ مصطفی وحیدی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی | اقتصاد کشور ما روزهای ناخوشایندی را پست سر می گذارد و از مطلوب فاصله زیادی گرفته است. اگر مسائل سیاسی داخلی و...