کلام تازه | برای اولین بار نخود آبی رقم گوکسو در رادکان چناران کشت شد. مسئول زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چناران در گفت‎و گو با کلام تازه هدف از...