با توجه به این‌که چند ماهی دیگر به شروع انتخابات باقی نمانده، اما آنچه که از شواهد امر پیداست انتخابات مجلس یازدهم در شهرستان چناران هنوز به صدر اخبار تبدیل...