پایگاه تحلیلی خبری کلام تازه در ابتدای این جلسه قلیچی معاون فرماندار شهرستان چناران با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به نام رونق تولید از سوی رهبری، بکارگیری راهکارها و...