همایون طیاری آشتیانی - کلام تازه | یک سالگی دوران ایستادن است، دست بر دیوار و تکیه بر دیگران. آغاز راه رفتن و تجربه زمین خوردن و برخاستن. شروعی است...