پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | حمید انصاری رییس شورای آموزش و پرورش  چناران  در دومین جلسه این شورا گفت: در شهرستان چناران بایستی تغییراتی در محیط زندگی ایجاد کنیم....