پایگاه تحلیلی خبری کلام تازه   دانشگاه علوم پزشکی مشهد گزارش داد: در نهصد و چهارمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی در این دانشگاه اعضای "احمد کاشکی" که...