پایگاه خبری تحلیلی کلام‌ تازه ‍  دکتر مصطفی کاظمی رئیس هیأت امناء و عضو هیأت مؤسس مؤسسه در حکمی آقای دکتر رحیم شالیان را به عنوان سرپرست جدید مؤسسه آموزش عالی...