کلام تازه | از ۱۹ سال قبل که شوهرم فوت کرد زیر سقف همین اتاق‌های چوبی با فرزندان معلولم زندگی می‌کنم و با کمک‌های کمیته‌امداد و بهزیستی روزگارم را به...