کلام تازه – محمدجواد محمودی | امروز شهر گلبهار شهری است مملو از مجتمع‌های بزرگ مسکونی با مردمانی از نقاط مختلف کشور و مجتمع‌هایی که مدیر ساختمان برای اداره امور...