کلام تازه | مسئول روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چناران به نقل از رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چناران گفت: جلوگیری از قاچاق مقطوعات غیرمجاز و انطباق گونه...