به گزارش کلام‌نیوز، موضوع شهرستان های بدون فرماندار و اداره شدن فرمانداری این شهرستان ها با سرپرست، از مدتی قبل در رسانه های استان مطرح شد که این موضوع به...