پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه - مریم اصغری | طبیعتا طراحی مبلمان شهری و فضای شهری در بحث شهرسازی بسیار حائز اهمیت است و به همین جهت ساختارها باید بتوانند...