کلام تازه | سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: دولت با توزیع قیر رایگان مخالف است، زیرا از مصادیق عینی زمینه‌ساز فساد به شمار می‌رود. سازمان برنامه بودجه کشور...