متن پرسش و پاسخ به این شرح است: پرسش: آیا مریض می تواند روزه بگیرد؟ پاسخ: روزه بیمار در صورتی که ضرر داشته باشد ( چه موجب شود بیماری زیاد...