کلام تازه | در شورای ورزش شهرستان چناران مطرح شد: یکی از راه‌های رسیدن به سلامت عمومی در سطح جوامع توسعه ورزش است که قطعاً ورزش همگانی و ورزش‌های بومی...