کلام تازه | مدیر آموزش و پرورش چناران گفت: هدف از مجلس شورای دانش آموزی آموزش مهارت های زندگی برای ساختن جامعه ای ایده آل است که در آن شهروندان...