تاسیس نهاد مردمی شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس اصول قانون اساسی  کشور  نماد بارزی از مردم سالاری دینی و دخالت آحاد مردم در تعیین سرنوشت این مرز و...