کلام تازه | کارشناسان استان از مزارع کلزا شهرستان بازدید و میزان سرمازدگی مزارع این شهرستان را مورد بررسی قرار دادند. کارشناس زراعت استان در حاشیه این بازدید گفت: با...