کلام تازه| نماینده مردم سراوان در مجلس گفت: به دلیل نبود زیرساخت مناسب و وضعیت نامناسب نیروهای خرید خدمتی، ساعتی و نهضتی مشکل افت تحصیلی ۸۵ درصدی دانش آموزان در...