به گزارش کلام نیوز، در هجدهمین آیه از سوره مبارکه زمر، در خصوص موضوع «پیروی از احسن» می‌خوانیم: «بندگان مرا بشارت ده» همان کسانی که سخنان را می‌شوند و از...