پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | در این بازدید گزارش مبسوطی از سوی زحمتکشان امور حمل و نقل در رابطه با فرایند تعمیر و نگهداری و نیز نحوه تهیه و...