به گزارش کلام‌تازه، مهاجرت روستاییان به شهرها آسیب بزرگی است به نحوی که همه بخش‌ها از جمله حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر‌می‌گیرد و نمونه آن را می‌توان در...