کلام تازه | رییس جمهور با اشاره به صبر و مقاومت مردم در سه سال اخیر در یک جنگ اقتصادی تحمیلی بی‌نظیر در تاریخ، خاطرنشان کرد: نظیر این جنگ شاید...