۰۲ / ۰۲ / ۱۴۰۰

دانش آموزان

علیزاده آموزش و پرورش چناران

معاون آموزشی آموزش و پرورش چناران:

سال جاری تحصیلی، سال بسیار سختی برای والدین و دانش آموزان دبستان بود

کلام تازه | معاون آموزشی آموزش و پرورش چناران گفت: سال جاری تحصیلی، سال بسیار سختی برای والدین دانش آموزان دبستان بود چرا که والدین به همراه عزیزانشان در کلاس‌ها...