پایگاه تحلیلی خبری کلام تازه در حكم دكتر رحمانی فضلی خطاب به حمید انصاری فرد آمده است: به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار محترم خراسان رضوی به...