کلام نیوز قلیچی ادامه داد: اگر تا دیروز دشمن در مرزهای کشور مردم عادی و نیروهای نظامی ما را مورد هدف و تهاجم قرار داده بود امروز با تغییر تاکتیک...