مهم‌ترین شاخصه نظام‌های دموکراتیک و جنبش‌های دموکراسی خواهی، برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی است. انتخاباتی که همه جریانات فکری و طیف‌های مختلف سیاسی بتوانند در فرآیندی قانونمند و عادلانه خود...