کلام تازه | حمیدرضا شرفخانی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چناران گفت: در اجرای پروژه راهبردی کاداستر از مجموع یکصد وپنجاه هزارهکتار اراضی ملی شهرستان چناران؛ ۱۱۲ هزارهکتار...