کلام تازه | جانشین رئیس اداره مخابرات شهرستان چناران در گفتگو با کلام تازه گفت: بالغ بر ۱٠٠٠ شماره تلفن و ۴٠٠ خط adsl تحویل گردیده و یا آماده تحویل...