کلام تازه | استاندار خراسان رضوی گفت: به منظور اطمینان از تامین گاز مورد نیاز مردم شریف خراسان رضوی، استان نیازمند اتصال گاز به خط اصلی تامین گاز جنوب کشور...