کلام تازه | عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اجرای صحیح آمایش سرزمین سبب سوق یافتن امکانات به سمت مناطق دارای ارزش افزوده و تحقق عدالت اجتماعی شود. به...