انسیه سروش

کلام‌تازه از مشکلات مسکن مهر فرهیختگان چناران و پاسخ مسئولین مربوطه گزارش می‌دهد؛

مطالبات خاک‌گرفته‌ی مردم؛ بر دیوار بی‌توجهی مسئولین

کلام تازه | می‌خواهم شما را به چند سطر درد و دل البته بدون چاشنی حقوق شهروندی مهمان کنم. میزبان اصلی شما، مردم شریف چناران در واحد‌های مسکن مهر چناران...