به نام خدا این سرزمین پاک و مرد‌پرور همواره مرهون حماسه آفرینی و پایمردی شجاعانی است که در دفاع از مرزهای جغرافیایی و سیاسی میهن در مقابل تمامی قدرت های...