نماینده‌چناران‌طرقبه‌و‌شاندیز

تدوین آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان در دستگاه قضائی

کلام‌‎نیوز محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تهیه آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان در دستگاه قضائی، گفت: طبق اخباری که به...

02:24