به گزارش کلام‌نیوز، حمید قزاقی افزود: با توجه به اینکه ارزش زمین در حال افزایش است و نگاه اقتصادی به این اراضی صورت می‌گیرد، تخریب و تصرف زمینهای کشاورزی در...