به گمانم هست چون كار روزنامه حتي پيش‌بيني آينده براي تعيين چگونگي گفتار و رفتار كنوني ما نیز هست. همان چيزي كه مي‌توان در بازتعريف پيش‌بيني، از آن به عنوان...