به گزارش کلام‌نیوز، دکتر‌فاضلی‌حق‌پناه افزود: با توجه به بارش های بی سابقه اخیر و بعضا  رشد علف های هرز در حاشیه برخی خیابان‌ها و آیلند‌های شهر‌گلبهار و در راستای بهبود زیبایی...