پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | آنچه که اکنون در شهر سازي و نظام برنامه‌ريزي شهرها حايز اهميت فراوان مي‌باشد فشردگي کالبدي و نقش آن جهت نيل به اهداف توسعه پايدار...