اقلیم خشک و نیمه خشک خطه خراسان رضوی و تجربیات گذشته همگی حکم می کند که حتی در ترسالی هم مصرف آب را با برنامه مدیریت کنیم تا در زمان...